Familypedia
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Appleton (1550-1603)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samuel Appleton (1586-1670)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mary Isaac (1549-1613)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samuel Appleton (1624-1696)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Everard (1560-1598)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judith Everard (1587-1633)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judith Bourne (1554-1598)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliver Appleton (1677-1759)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Oliver (1600-1642)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mary Lowell Oliver (1640-1692)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joanna Lowell (1609-1677)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement