Familypedia

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

This page supports semantic in-text annotations (e.g. "[[Is specified as::World Heritage Site]]") to build structured and queryable content provided by Semantic MediaWiki. For a comprehensive description on how to use annotations or the #ask parser function, please have a look at the getting started, in-text annotation, or inline queries help pages.

Latest revision Your text
Line 20: Line 20:
 
*Jöns Jacob Hornaeus (1762-1791). Född 1762-10-03 i Nordanåker, Ytterlännäs (Y). Jöns var hemmanägare i Nordanåker. Gift 1791 26/12 med Greta Hansdotter från Skale, Lidens sn, Vnrl.
 
*Jöns Jacob Hornaeus (1762-1791). Född 1762-10-03 i Nordanåker, Ytterlännäs (Y). Jöns var hemmanägare i Nordanåker. Gift 1791 26/12 med Greta Hansdotter från Skale, Lidens sn, Vnrl.
 
*Maria Magdalena Hornea (1769). Född 1769-05-17 i Nordanåker, Ytterlännäs (Y). Död 1769-06-02 i Nordanåker, Ytterlännäs (Y).
 
*Maria Magdalena Hornea (1769). Född 1769-05-17 i Nordanåker, Ytterlännäs (Y). Död 1769-06-02 i Nordanåker, Ytterlännäs (Y).
 
==Biography==
 
Jöns Hornæus (1753-78), f. 3 juni 1715 i Hammar här i socknen, son af företrädaren. Stud. i Upsala 23 aug. 1735, prästv. i Hsand 10 mars 1742 till adj. åt fadern, sockenpred. i Dal 30 juli 1746. Vid faderns död kom han ej på förslaget, men Torsåkers församling anhöll att få honom till 4:de profpredikant och anförde bland annat, 1) att han ägde goda ämbetsgåfvor jämte andra en lärare anständiga egenskaper, 2) att han tjänt denna församling snart 10 år, 3) att hans förfäder varit deras lärare ifrån reformationstiden (!), 4) att han har arfvejord och fastighet i socknen, hvarigenom församlingen slipper betungas med nybyggnad för den tillkommande kapellanen, enär här ej finnes kapellansbord, 5) emedan deras pastor jämte kapellanen med döden afgått, tyckte de det för sig vara en hugnad att i stället få den afl. kapellanens son, som känner församlingens tillstånd. K. Maj:t resolverade 6 mars 1752, att han skulle dit missiveras. Han valdes och erhöll fullmakt 12 aug. 1752 med tillträde 1 maj 1753. Predikade vid prästmötet i Hsand i febr. 1760 öfver Genes. 2:7. Han ägde ovanligt godt praktiskt förstånd och omfattande intressen samt synes äfven af modern ärft poetiska anlag. Genom hans tillskyndan byggdes år 1764 bron öfver Svedjesundet, som varit påtänkt 200 år, äfvenså bröts den nya vägen mellan Nyland och Nordanåker. Hans uppsats om Blåkullafärderna är författad med stor fördomsfrihet, och i sina anmärkningar om svenska folkbristens orsaker och botemedel framhåller han kraftigt nödvändigheten af laga skiften och skadligheten af samfälle i åker, äng, skog och mark samt ifrar på ett berömvärdt sätt mot brännvinet hvars bruk han vill inskränka till folk öfver 22 år. Äfven för socknens historia intresserade han sig och gjorde därom kyrkboksanteckningar. Bodde i Nordanåker. Han afled 8 maj 1778 efter långvarig sjukdom. G. 1) 1745 m. Catharina Elisabeth Pihlwall, dotter af bruksinspektoren Carl P. och Elisabeth Dorothea Fabricia; d. 30/7 1771, begrofs 4/8 i kyrkans kor; 2) 11/11 1773 m. Margareta Molin, f. 1739, dotter af bonden Pär Johansson fr. Mo; omg. m. hemmansäg. Lars Larsson i Nyland 26/12 1790. Barn i första giftet: Lars, f. 20/2 1748 i Edsta i Dal; Elisabeth Dorothea, f. i Daglös 15/6 1750, g. m. sockenpred. i Dal Erik Arenberg, omg. m. komm. N. Höglund i Sundsvall; Carl Jean, f. 1752, d. 28/3 1753, 30 veckor g.; Catharina f. 21/3 1754 i Nordanåker, Ytterl., g. m. bonden och nämdemannen Grels Henriksson i Östergraninge, d. 14/11 1809; Maria, f. 29/11 1756, d. 4/3 1758 i koppor; Carl, f. 2/2 1760, bonde i Sörgraninge på 1780-talet, därifrån utflyttad före 1805; Jöns Jacob, f. 3/10 1762, hemmansägare i Nordanåker, g. 26/12 1791 m. Greta Hansdotter fr. Skale i Liden, Medelp.; Maria Magdalena, f. 17/5 1769, d. 2/6 s. å. Tr.: Begrafningsverser öfver systern Catharina Hornæa, postmäst. i Hsand Ol. Westmans maka. Sthm 1751. - Anmärkningar wid herr Carl Pehrssons swar på frågan om swenska folkbristens orsaker och botemedel, lämpade til Ångermanna landthushållning (i Lärda tidningar 1755, n. 14, undert. Jöns Hornæus). I handskrift: En berättelse om Blåkullafärderna, med företal af lektor Nils Gissler (jfr Hsandsposten 1903 n. 291).
 
 
{{surname|Hornaeus}}
 
[[Category:Non-SMW people articles]]
 

Please note that all contributions to the Familypedia are considered to be released under the CC-BY-SA

Cancel Editing help (opens in new window)
Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on what you want to use and it will appear in the edit box above.

View this template

Template used on this page: