FANDOM


Continued from Descendants of Adam and Eve

23. Judah[1]
 24. Er[2]
 + m. Tamar[3]
 24. Onan[4]
 + m. Tamar[3]
 24. Shelah[5]
 25. Er[6]
  26. Lecah[6]
 25. Laadah[6]
  26. Mareshah[6]
 25. Jokim[7]
 25. Men of Cozeba[7]
 25. Joash[7]
 25. Saraph[7]
+ m. Tamar[3]
 24. Perez[8]
 25. Hezron[9]
  26. Jerahmeel[10]
  27. Ram[10]
   28. Maaz[11]
   28. Jamin[11]
   28. Eker[11]
  27. Bunah[12]
  27. Oren[12]
  27. Ozem[12]
  27. Ahijah[12]
  + m. Atarah[12]
  27. Onam[12]
   28. Shammai[13]
   29. Nadab[13]
    30. Seled[14]
    30. Appaim[14]
    31. Ishi[15]
     32. Sheshan[15]
     33. Ahlai[15]
     33. Daughter[16]
     + m. Jarha[16]
      34. Attai[16]
      35. Nathan[17]
       36. Zabad[17]
       37. Ephlal[18]
        38. Obed[18]
        39. Jehu[19]
         40. Azariah[19]
         42. Helez[20]
          42. Eleasah[20]
          43. Sismai[21]
           44. Shallum[21]
           45. Jekamiah[22]
            46. Elishaama[22]
     32. Pelatiah[23]
     32. Neariah[23]
     32. Rephaiah[23]
     32. Uzziel[23]
     ?. Zoheth[24]
     ?. Ben-Zoheth[24]
   29. Abisur[13]
   + m. Abihail[25]
    30. Ahban[25]
    30. Molid[25]
   28. Jada[13]
   29. Jether[26]
   29. Jonathan[26]
    30. Peleth[27]
    30. Zaza[27]
  26. Ram[28]
  27. Amminadab[29]
   28. Nahshon[29]
   29. Salmon[30]
    30. Boaz[31]
    + m. Ruth[32]
    31. Obed[31]
     32. Jesse[33]
     33. Eliab[34]
     33. Abinadab[34]
     33. Shammah[34]
     33. Shimeah[35]
      34. Jonadab[35]
     33. Nethanel[36]
     33. Raddai[36]
     33. Ozem[37]
     33. David[33]
     + m. Michal[38]
     + m. Ahinoam of Jezreel[39]
      34. Amnon[39]
     + m. Abigail[40]
      34. Daniel[41]
      34. Kileab[40]
     + m. Maacah[40]
      34. Absalom[42]
      34. Absalom[40]
      34. Tamar[43]
      34. Ibhar[44]
      34. Elishua[44]
      34. Nepheg[44]
      34. Japhia[44]
      34. Elishama[45]
      34. Eliada[45]
      34. Eliphelet[45]
      34. Nogah[46]
     + m. Haggith[47]
      34. Adonijah[47]
     + m. Abital[47]
      34. Shephatiah[47]
     + m. Eglah[48]
      34. Ithream[48]
     + m. Bathsheba[49]
      34. Shammua[50]
      34. Shobab[50]
      34. Nathan[50]
      35. Azariah[51]
      35. Zabud[51]
      34. Solomon[50]
      + m. Naamah[52]
      35. Rehoboam[53]
       36. Abijah[54]
       37. Asa[55]
        38. Jehoshaphat[56]
        39. Jehoram[57]
        + m. Athaliah[58]
         40. Ahaziah[59]
         41. Joash[58]
          42. Amaziah[60]
          43. Azariah[61]
           44. Jotham[62]
           45. Ahaz[63]
            46. Hezekiah[64]
            47. Manasseh[65]
             48. Amon[66]
             49. Josiah[67]
              50. Johanan[68]
              50. Jehoiakim (Eliakim)[69]
              51. Jehoiachin[70]
               52. Shealtiel[71]
               52. Malkiram[72]
               52. Pedaiah[72]
               53. Zerubbabel[73]
                54. Meshullam[73]
                54. Hananiah[73]
                55. Pelatiah[74]
                55. Jeshaiah[74]
                55. Rephaiah[74]
                55. Arnan[74]
                55. Obadiah[74]
                55. Shecaniah[74]
                 56. Shemaiah[75]
                 57. Hattush[75]
                 57. Igal[75]
                 57. Bariah[75]
                 57. Neariah[75]
                  58. Elioenai[76]
                  59. Hodaviah[77]
                  59. Eliashib[77]
                  59. Pelaiah[77]
                  59. Akkub[77]
                  59. Johanan[77]
                  59. Delaiah[77]
                  59. Anani[77]
                  58. Hizkiah[76]
                  58. Azrikam[76]
                 57. Shaphat[75]
                54. Shelomith[73]
                54. Hashubah[78]
                54. Ohel[78]
                54. Berekiah[78]
                54. Hasadiah[78]
                54. Jushab-Hesed[78]
               53. Shimei[73]
               52. Shenazzar[72]
               52. Jekamiah[72]
               52. Hoshama[72]
               52. Nedabiah[72]
              50. Zedekiah[68]
              50. Shallum[68]
         40. Jehosheba[79]
     33. Zeruiah[80]
      34. AbishaiCite error: Closing </ref> missing for <ref> tag.
     + m. Jether[81]
      34. Amasa[81]
  26. Caleb[10]
  27. Mesha[82]
   28. Ziph[82]
   29. Mareshah[82]
    30. Hebron[82]
    31. Korah[83]
    31. Tappuah[83]
    31. Rekem[83]
     32. Shammai[84]
     33. Maon[85]
      34. Beth Zur[85]
    31. Shema[83]
     32. Raham[84]
     33. Jorkeam[84]
  27. Jesher[86]
  27. Shobab[86]
  27. Ardon[86]
  + m. Ephrath[87]
   28. Hur[88]
   29. Uri[88]
    30. Bezalel[88]
   29. Shobal[89]
    30. Kiriath Jearim[89]
    31. Ithrites[90]
    31. Puthites[90]
    31. Shumathites[90]
    31. Mishraites[90]
     ?. Zorathites[90]
     ?. Eshtaolites[90]
    30. Haroeh[91]
    30. Manahathite[91]
    30. Reaiah[92]
    31. Jahath[92]
     32. Ahumai[92]
     32. Lahad[92]
   29. Salma[93]
    30. Bethlehem[93]
    ?. Netophathites[94]
    ?. Atroth Beth Joab[94]
    ?. Half the Manahathites[94]
    ?. Zorites[94]
    ?. Tirathites[95]
    ?. Shimeathites[95]
    ?. Sucathites[95]
   29. Hareph[93]
    30. Beth Gader[93]
    ?. Etam[96]
    ?. Jezreel[96]
    ?. Ishma[96]
    ?. Idbash[96]
    ?. Hazzelelponi[96]
    ?. Penuel[97]
    ?. Gedor[97]
    ?. Ezer[97]
     ?. Hushah[97]
  + m. Ephah[98]
  27. Haran[98]
   28. [Gezez]][98]
  27. Moza[98]
  27. Gezez[98]
  + m. Maacah[99]
  27. Sheber[99]
  27. Tirhanah[99]
  27. Shaaph[100]
   28. Madmannah[100]
  27. Sheva[100]
   28. Macbenah[100]
   28. Gibea[100]
  27. Acsah[100]
  26. Segub[101]
  27. Jair[102] 
 + m. Abijah[103] 
  26. Ashhur[103] 
  27. Tekoa[103] 
  ?. Jephunneh[104]
   ?. Caleb[104]
   ?. Acsah[105]
   ?. Iru[106] 
   ?. Elah[106] 
    ? Kenaz[106] 
   ?. Naam[106] 
 25. Hamul[9]
 24. Zerah[107]
 25. Zimri[108]
  26. Carmi[108]
  27. Achan[108]
 25. Ethan[109]
  26. Azariah[110]
 25. Heman[109]
 25. Calcol[109]
 25. Darda[109]
 ?. Ashhur[111]
  ?. Tekoa[111]
 + m. Helah[111]
  ?. Zereth[112]
  ?. Zohar[112]
  ?. Ethnan[112]
  ?. Koz[113]
  ?. Anub[113]
  ?. Hazzobebah[113]
  ?. Harum[113]
   ?. Aharhel[113]
 + m. Naarah[111]
  ?. Ahuzzam[114]
  ?. Hepher[114]
  ?. Temeni[114]
  ?. Haahashtari[114]
 ?. Jabez[115]
 ?. Shuhah[116]
 ?. Kelub[116]
  ?. Mehir[116]
  ?. Eshton[116]
   ?. Beth Rapha[117]
   ?. Paseah[117]
   ?. Tehinnah[117]
   ?. Ir Nahash[117]
 ?. Kenaz[118]
  ?. Othniel[118]
  ?. Hathath[118]
  ?. Meonothai[118]
   ?. Ophrah[119]
  ?. Seraiah[118]
  ?. Joab[119]
   ?. Ge Harashim[119]
 ?. Jehallelel[120]
  ?. Ziph[120]
  ?. Ziphah[120]
  ?. Tiria[120]
  ?. Asarel[120]
 ?. Ezrah[121]
  ?. Jether[121]
  ?. Mered[121]
 + m. Bithiah, daughter of Pharaoh[122]
  ?. Miriam[121]
  ?. Shammai[121]
  ?. Ishbah[121]
   ?. Eshtemoa[121]
 + m. Unknown[122]
  ?. Jered[122]
   ?. Gedor[122]
  ?. Heber[122]
   ?. Soco[122]
  ?. Jekuthiel[122]
   ?. Zanoah[122]
  ?. Epher[121]
  ?. Jalon[121]
 ?. Hodiah's wife[123]
  ?. Unknown[123]
  ?. Keilah[123]
  ?. Unknown[123]
  ?. Eshtemoa[123]
 ?. Naham[123]
 ?. Shimon[24]
  ?. Amnon[24]
  ?. Rinnah[24]
  ?. Ben-Hanan[24]
  ?. Tilon[24]

ReferencesEdit

 1. ^ Genesis 29:35
 2. ^ Genesis 38:3
 3. ^ a b c Genesis 38:6
 4. ^ Genesis 38:4
 5. ^ Genesis 38:5
 6. ^ a b c d
 7. ^ a b c d 1 Chronicles 4:22
 8. ^ Genesis 38:29
 9. ^ a b Genesis 46:12
 10. ^ a b c 1 Chronicles 2:9
 11. ^ a b c 1 Chronicles 2:27
 12. ^ a b c d e f 1 Chronicles 2:25
 13. ^ a b c d 1 Chronicles 2:28
 14. ^ a b 1 Chronicles 2:30
 15. ^ a b c Chronicles 2:31
 16. ^ a b c 1 Chronicles 2:35
 17. ^ a b 1 Chronicles 2:36
 18. ^ a b 1 Chronicles 2:37
 19. ^ a b 1 Chronicles 2:38
 20. ^ a b 1 Chronicles 2:39
 21. ^ a b 1 Chronicles 2:40
 22. ^ a b 1 Chronicles 2:41
 23. ^ a b c d 1 Chronicles 4:42
 24. ^ a b c d e f g 1 Chronicles 4:20
 25. ^ a b c 1 Chronicles 2:29
 26. ^ a b 1 Chronicles 2:32
 27. ^ a b 1 Chronicles 2:33
 28. ^ Ruth 4:19
 29. ^ a b Numbers 1:7
 30. ^ Ruth 4:20
 31. ^ a b Ruth 4:21
 32. ^ Ruth 4:13
 33. ^ a b Ruth 4:22
 34. ^ a b c 1 Samuel 17:13
 35. ^ a b 2 Samuel 13:3
 36. ^ a b 1 Chronicles 2:14
 37. ^ 1 Chronicles 2:15
 38. ^
 39. ^ a b 2 Samuel 3:2
 40. ^ a b c d 2 Samuel 3:3
 41. ^ 1 Chronicles 3:1
 42. ^ 1 Chronicles 3:2
 43. ^
 44. ^ a b c d 2 Samuel 5:15
 45. ^ a b c 2 Samuel 5:16
 46. ^ 1 Chronicles 3:7
 47. ^ a b c d 2 Samuel 3:4
 48. ^ a b 2 Samuel 3:5
 49. ^ 1 Chronicles 3:5
 50. ^ a b c d 2 Samuel 3:14
 51. ^ a b 1 Kings 4:5
 52. ^ 1 Kings 14:21
 53. ^ 1 Kings 11:43
 54. ^ 1 Kings 14:31
 55. ^ 1 Kings 15:9
 56. ^ 1 Kings 15:24
 57. ^ 2 Kings 8:16
 58. ^ a b 2 Kings 11:1
 59. ^ 2 Kings 8:24
 60. ^ 2 Kings 14:13
 61. ^ 2 Kings 15:1
 62. ^ 2 Kings 15:5
 63. ^ 2 Kings 15:38
 64. ^ 2 Kings 18:1
 65. ^ 2 Kings 20:21
 66. ^ 2 Kings 21:18
 67. ^ 2 Kings 21:24
 68. ^ a b c 1 Chronicles 3:15
 69. ^ 2 Kings 23:34
 70. ^ 2 Kings 24:6
 71. ^ 1 Chronicles 3:17
 72. ^ a b c d e f 1 Chronicles 3:18
 73. ^ a b c d e 1 Chronicles 3:19
 74. ^ a b c d e f 1 Chronicles 3:21
 75. ^ a b c d e f 1 Chronicles 3:22
 76. ^ a b c 1 Chronicles 3:23
 77. ^ a b c d e f g 1 Chronicles 3:24
 78. ^ a b c d e 1 Chronicles 3:20
 79. ^ 2 Kings 11:2
 80. ^ 1 Chronicles 2:16
 81. ^ a b 1 Chronicles 2:17
 82. ^ a b c d 1 Chronicles 2:42
 83. ^ a b c d 1 Chronicles 2:43
 84. ^ a b c 1 Chronicles 2:44
 85. ^ a b 1 Chronicles 2:45
 86. ^ a b c
 87. ^ 1 Chronicles 2:19
 88. ^ a b c Exodus 31:2
 89. ^ a b 1 Chronicles 2:50
 90. ^ a b c d e f 1 Chronicles 2:53
 91. ^ a b 1 Chronicles 2:52
 92. ^ a b c d 1 Chronicles 4:2
 93. ^ a b c d 1 Chronicles 2:51
 94. ^ a b c d 1 Chronicles 2:54
 95. ^ a b c 1 Chronicles 2:55
 96. ^ a b c d e 1 Chronicles 4:3
 97. ^ a b c d 1 Chronicles 4:4
 98. ^ a b c d e 1 Chronicles 2:46
 99. ^ a b c 1 Chronicles 2:48
 100. ^ a b c d e f 1 Chronicles 2:49
 101. ^ 1 Chronicles 2:21
 102. ^ 1 Chronicles 2:22
 103. ^ a b c 1 Chronicles 2:24
 104. ^ a b Numbers 13:6
 105. ^ Joshua 15:7
 106. ^ a b c d 1 Chronicles 4:15
 107. ^ Genesis 38:30
 108. ^ a b c Joshua 7:1
 109. ^ a b c d 1 Chronicles 2:6
 110. ^ 1 Chronicles 2:8
 111. ^ a b c d 1 Chronicles 4:5
 112. ^ a b c 1 Chronicles 4:7
 113. ^ a b c d e 1 Chronicles 4:8
 114. ^ a b c d 1 Chronicles 4:6
 115. ^ 1 Chronicles 4:9
 116. ^ a b c d 1 Chronicles 4:11
 117. ^ a b c d 1 Chronicles 4:12
 118. ^ a b c d e
 119. ^ a b c
 120. ^ a b c d e 1 Chronicles 4:16
 121. ^ a b c d e f g h i 1 Chronicles 4:17
 122. ^ a b c d e f g h 1 Chronicles 4:18
 123. ^ a b c d e f 1 Chronicles 4:19
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.